Сайт Відділу документів іноземними мовами є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
12.12.2018 11:39

День бабака
Американська комедія «День бабака» — це історія самозакоханого репортера, який...

11.12.2018 11:37

Скільки коштує жити в Німеччині?
Якість німецьких товарів на ринку сьогодні користується великою повагою, проте так було далеко не завжди....

11.12.2018 11:02

Шахи, чоловіки та німецька
Обговорення останніх подій в Європі, перегляд новин каналу "Spiegel" німецькою мовою та гра...


Гість | Увійти
Версія для друку
Ресурси > Книги

Саричев, В'ячеслав Д.

Три століття козацького флоту [Текст] = Three Centuries of the Kozak Fleet / В'ячеслав Саричев ; англ. пер. Г. Остапенко ; худож. Є. Саричев ; упоряд. картогр. матеріалів О. Черненко ; Нац. заповідник "Хортиця", Благод. фонд "Хортиця". - Запоріжжя : Кераміст, 2015. - 136 с.

Видання присвячене історії Запорізького козацтва, яке неможливо відокремити від морських походів та битв, через що вона одночасно є історією Запорізького козацького флоту. За допомогою флоту з кінця XV до кінця XVIII століття у Чорноморському регіоні козацтво вирішувало історичні завдання протистояння і взаємодії західної та східної цивілізацій та захисту українського народу від знищення. З огляду на це автор вважає штучним зведення історії легендарних козацьких суден чайок та козацьких морських походів лише до XVI – XVII століть. Доки на півдні України, на перетині напрямків експансії Речі Посполитої, Османської та Російської імперій, існувало козацтво, його флот залишався суттєвим чинником геополітичних перетворень у Північному Причорномор’ї та Приазов’ї.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією Запорізького козацтва та України.

Зміст

 • Вступ                                                                    5
 • Батьківщина Запорізького козацтва                       10
 • Повернення до моря                                             26
 • Від моноксилів до чайок                                       47
 • Базавлук — Босфор                                             55
 • Нові часи                                                              67
 • «Новоманерные казачьи лотки»                            75
 • За Північне Причорномор’я                                   93
 • Під тупіт запорізького гопака                               103
 • «Запоріжжя-боутс», або Доля козацької чайки     119
 • Післямова                                                           125
 • Пам’ятні дати історії козацького флоту                129
 • Варто почитати                                                    134

Кальниченко Олександр Анатолійович. Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи [Текст] : навч. посіб. для студ. 5 курсу ф-ту інозем. мов освіт.-кваліфікац. рівня "Магістр/спеціаліст" ден. форми навчання/ О.А. Кальниченко; Міністерство освіти і науки України- Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 183 с. - Бібліогр. наприкінці розд., ISBN 978-966-285-012-3

 

Українська культура в англомовній інтерпретації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. В. Бистров [та ін.] ; за заг. ред. Я. Бистрова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України = Discovering Ukrainian Culture: Issues in Practice : a resource book for students / Edited by Yakiv Bystrov. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 146, [1] c. 

"Українська культура в англомовній інтерпретації" - таку назву має навчальний посібник, що нещодавно надійшов до відділу документів іноземними мовами, та про який ми хочемо сьогодні розповісти докладніше.
Посібник є практичним втіленням творчої інноваційної ідеї – англомовної інтерпретації репрезентативних блоків української соціокультурної дійсності. Тексти країнознавчого та культурологічного змісту, етапна побудова та багатоаспектний характер завдань мають на меті оптимізувати розвиток лінгвокультурної компетенції фахівців, які застосовують англійську мову у професійній діяльності.
Посібник стане у пригоді студентам гуманітарних спеціальностей, де передбачена навчальна дисципліна «Міжкультурна комунікація», а також на факультетах, де викладання окремих спецкурсів передбачене англійською мовою.

 

Андрейчук, Надія Іванівна.

Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV - початку XVII століття [Текст] : монографія / Н. І. Андрейчук ; ред. О. Пастущак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 277 с.

Монографія Надії Іванівни Андрейчук «Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVII століття» є спробою проаналізувати віддзеркалення життєвого світу людини у мові через наукове осмислення динаміки формування мовних знакових систем під час становлення лінгвокультури етносу.
Висунено й обґрунтовано оригінальну гіпотезу, що лінгвокультурний простір як особлива інтерпретаційна модель життєвого світу людини розгортається у лінгвосеміотичному просторі, який дає змогу виявити структури смислу через динаміку мовних знаків. Аналіз структурування і організації мовнокультурних кодів у межах лінгвокультурного простору проведено на матеріалі мовленнєвого жанру парламентського акта Англії кінця XV – початку XVII століття.
Монографія буде корисною філологам та фахівцям у галузях лінгвокультурології, комунікативної лінгвістики, історії Англії.


 

Демецька, Владислава Валентинівна.

Англійські літературні жанри: граматичний та інтерпретаційний аспекти [Текст] = English literary Genres: Grammar and Interpretation Aspects : навч. посіб. для студ.-філол. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Демецька, Ю. Л. Главацька. - Херсон : ХДУ, 2013. - 392 с. 

Перший в Україні навчальний посібник авторів В. В. Демецької та Ю. Л. Главацької  «Англійські літературні жанри: граматичний та інтерпретаційний аспекти» зорієнтований на вивчення англійських літературних жанрів з позицій граматики, літературознавства та інтерпретації тексту. Посібник складається з десяти розділів, кожен з яких містить п’ять структурних підрозділів, присвячених аналізу певних лінгвальних та екстралінгвальних чинників, що впливають на структурне і функціональне буття літературного жанру.
Навчальний посібник розрахований на студентів-філологів, викладачів англійської мови та усіх, хто бажає поглибити знання з англійської літератури, граматики та інтерпретації тексту.

 

 

Романова, Наталя Василівна.

Історія емотивної лексики німецької мови VIII - початку XXI століть [Текст] : монографія / Н. В. Романова ; відп. наук. ред. М. В. Гамзюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. - 408 с.

«Історія емотивної лексики німецької мови VIII – початку ХХI століть» є монографією Наталі Василівни Романової, кандидата філологічних наук, доцента кафедри німецької мови Херсонського державного університету. Монографію присвячено вивченню розвитку емотивної семантики німецької мови. Пропонується новий, комплексний підхід до опису ґенези аналізованих мовних одиниць у рамках авторської методики висхідно-рівневого аналізу – від реконструкції емотивних ситуацій у міфах «Старшої Едди» до семантико-словотвірної типології.
Праця буде цікавою фахівцям у галузі порівняльно-історичного мовознавства та когнітивної лінгвістики.

 

 

Мізін, Костянтин Іванович.

Історія німецької літератури: від початків до сьогодення [Текст] : (коротко і з практ. частиною) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / К. І. Мізін ; ред. С. І. Мазур. - Вінниця : Нова кн., 2006. - 335 с.

Автором навчального посібника «Історія німецької літератури» є Костянтин Іванович Мізін. У посібнику стисло, але досить ґрунтовно викладена історія літератури Німеччини від початків до сьогодення – не лише теорія, а й практичний матеріал – на основі німецького літературознавчого принципу «єдиного потоку» - без виокремлення австрійського та швейцарського літературних напрямків.
Навчальний посібник розрахований на студентів-германістів, магістрантів, учнів старших класів та учителів німецької мови.

 

 

Вхід