Сайт Відділу документів іноземними мовами є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
13.02.2019 14:35

Німецький кіномарафон
Дорослі, кіномани, а також ті, хто вивчає німецьку! Тільки цього місяця у відділі документів іноземними...

11.02.2019 10:53

Навіщо у бібліотеці дарують долари
10 лютого у центрі “Вікно в Америку” кожен гість англійського розмовного клубу отримав на...

06.02.2019 12:37

Якого ти роду?
6 лютого у відділі документів іноземними мовами обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся...


Гість | Увійти
Версія для друку

 Для вдосконалення своїх знань з граматики та лексики англійської мови зверніться до наступного ресурсу

Французька буде значно легче, якщо вчитися за допомогою цього сайту

Німецьку мову можна вдосконалити тут

Рекомендації щодо вивчення іноземних мов від людини, яка знає 9 мов.

Навчайтеся з нами!


Підручник - книга, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти, а також для самостійного навчання.
Розвиток техніки створив нові різновиди підручника, а саме вікі-, аудіопідручники та ін.
Але друковані підручники ще з часів видатного педагога Яна Амоса Коменського і дотепер залишається основним джерелом навчання.
Якщо ви знаєте іноземну мову, ви невимушено почуваєтеся в товаристві носіїв цієї мови, ви готові подорожувати по цілому світу, знайомитися з людьми у будь-якій країні або проводити ділові перемовини. Знання іноземних мов набуває неабиякої цінності для кожної людини в сучасному житті.
Пропонуємо вашій увазі нові підручники та словники для вивчення іноземних мов:

1. Modality in Patterns [Текст] : навч. посіб. із граматики / І. О. Свердлова [та ін.] ; мал. К. М. Берещак-Бесньє ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 167 с.

2. Авраменко, Борис Иванович. Русско-итальянский политехнический словарь [Текст] : ок. 110000 терминов / Б. И. Авраменко, Ю. А. Сокольский ; вед. ред.: Г. М. Колпакова, В. Л. Митрович ; предисл. авт. - М. : РУССО, 2003. - 1118, [1] с.

3. Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики [Текст] : [6000 термінів] : + Practice Disc (Інтерактивна комп`ютерна програма - 1000 питань у 100 вправах з ключами) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.І Євтушенко [та ін. ] ; під заг. ред. Л. І. Євтушенко. - 2-ге вид., допов. - К. : ІНКОС : Лінгвіст, 2009. - 391 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. Анюшкин, Евгений Степанович. Немецко-русский словарь по пиву [Текст] : свыше 15000 терминов / Е. С. Анюшкин ; науч. ред. Е. Д. Фараджева. - М. : РУССО, 2005. - 304, [1] с.

5. Бубнова, Дінара Володимирівна. Усне ділове спілкування англійською мовою [Текст] : методика навчання студ. техн. ВНЗ : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Д. В. Бубнова ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2010. - 207 с.

6. Воробйова, Ірина Анатоліївна. Основи лінгвокраїнознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. А. Воробйова. - К. : Слово, 2014. - 269, [1] с.

7. Гетьман, Зоя Олексіївна. Інтерпретація та переклад іспанських спеціальних текстів [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / З. О. Гетьман, І. С. Орлова ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2008. - 270 с.

8. Горохов, Петр Кузьмич. Немецко-русский электротехнический словарь [Текст] : ок. 50000 терминов / П. К. Горохов, Л. Е. Царфин ; ред.: Б. А. Богомолов, Л. В. Артемов, Н. П. Галкина. - М. : РУССО, 2003. - 831 с.

9. Горохов, Петр Кузьмич. Русско-немецкий словарь по электротехнике и электронике [Текст] : ок. 25000 терминов / П. К. Горохов ; ред.: А. Ю. Васильева, А. И. Урванцева. - М. : РУССО, 2004. - 404, [5] с.

10. Демчук, Наталія М. Ділова французька мова [Текст] = Francais des affaires : навч. посіб. для всіх спец. / Наталія Демчук, Валентина Міщенко ; кер. вид. проекту С. В. Піча ; Львів. комерц. акад. - Л. : Новий Світ-2000, 2013. - 224 с.

11. Дормидонтов, Евгений Александрович. Новый немецко-русский автомобильный словарь [Текст] : ок. 35000 терминов / Е. А. Дормидонтов ; ред.: С. С. Журин. - М. : ABBYY Press, 2008. - VIII, 681, [1] с.

12. Евтушенко, Людмила Ивановна. Легкий путь к общению [Текст] : (с аудио диском, начит. носителями англ. яз.) : учеб. пособие / Л. И. Евтушенко, И. Я. Береговая ; ред. Бенджамин Сэлл. - К. : ИНКОС, 2012. - 215 с. : рис. + 1 эл. опт. диск (CD-DA) (346 МБ).

13. Зацний, Юрій Антонович. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу [Текст] / Юрій Зацний. - Л. : ПАІС, 2007. - 226 с.

14. "Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі", всеукр. студ. наук.-практ. конф. (6 ; 2015 ; Херсон) [Текст] : матеріали VI Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 9 квіт. 2015 р., м. Херсон / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т, Херсон. держ. ун-т, Херсон. держ. морська акад., Херсон. міськ. центр нім. культури ; редкол.: О. В. Подвойська, С. В. Радецька, Н. С. Кудрявцева. - Херсон : Вишемирський В. С., 2015. - 128 с.

15. Козырева, Инна Владимировна. Немецко-русский словарь-справочник по искусству [Текст] : живопись, графика, скульптура, архитектура, приклад. искусство, реставрация, музеи, художники : ок. 9000 терминов и терминол. словосочетаний : пособие для студ. вузов и фак. худож. профиля / И. В. Козырева ; ред. Н. П. Галкина. - М. : РУССО, 2002. - 278, [12] с.

16. Кононенко, Віталій Іванович. Контрастивна граматика української та польської мов [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Кононенко, І. В. Кононенко. - 2-ге вид., випр. - К. : Слово, 2010. - 389, [2] с.

17. Кучма, Зоряна Василівна. Французька мова [Текст] : навч. посіб. для студ.-бухгалтерів / Зоряна Кучма ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 262 с.

18. Макарова, Галина Ісаївна. Розмовляймо українською [Текст] : у 3 ч. : навч. посіб. / Галина Макарова, Лариса Паламар, Наталія Присяжнюк ; Міжнар. шк. україністики НАН України ; відп. ред.: Р. П. Радишевський , П. О. Бех. - К. : ІНКОС, 2010 - 2012.

19. Никошкова, Елена Владимировна. Англо-русский словарь по психологии [Текст] : ок. 20000 терминов / Е. В. Никошкова. - М. : ABBYY Press, 2009. - VIII, 230, [1] с.

20. Олейнікова, Ольга Михайлівна. Англійська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Олейнікова. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 178 с.

21. Пихтовникова, Лидия Сергеевна. Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе: когнитивный и прагмастилистический аспекты [Текст] : монография / Л. С. Пихтовникова, С. Н. Коринь ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Х. : Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 199 с.

22. Практическая фонетика английского языка [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "Филология" / М. А. Соколова [и др. ] ; ред. М. М. Панурина. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 381, [1] с.

23. Прокопович, Сергей Семенович. Итальянско-русский юридический словарь [Текст] : ок. 20000 терминов / С. С. Прокопович ; вед. ред. Г. М. Колпакова. - М. : РУССО, 2007. - 381 с.

24. Психологічні справи [Текст] : підруч. з англ. мови для студ. ВНЗ напряму підгот. "Психологія" : кн. для студ. та робочий зошит / О. Б. Тарнопольський [та ін. ]. - К. : ІНКОС, 2011. - 301 с.

25. Психологічні справи [Текст] : підруч. з англ. мови для студ. ВНЗ напряму підгот. "Психологія" : кн. для викладача / О. Б. Тарнопольський [та ін.]. - К. : ІНКОС, 2011. - 175 с. + 1 эл. опт. диск (CD-DA).

26. Романова, Наталя Василівна. Теорія та практика перекладу [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Філологія (нім. мова та літ.)" : [для студ.-германістів стар. курсів] / Н. В. Романова ; ред. В. М. Прохоров. - Херсон : ХМД, 2015. - 139 с.

27. Скребкова-Пабат, Марина Анатоліївна. Ділова англійська мова [Текст] = Business english : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 391 с.

28. Скребкова-Пабат, Марина Анатоліївна. Технічний переклад: елементи теорії та практики [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. А. Скребкова-Пабат ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 203 с.

29. Тарнопольський, Олег Борисович. Писати академічно [Текст] : посіб. для навчання акад. письма англ. мовою студ. вищ. мов. навч. закл. / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кошужко, М. В. Рудакова ; ред. Л. В. Пилипчак. - К. : ІНКОС, 2006. - 227 p.

30. Тарнопольський, Олег Борисович. Стандарти комунікативної поведінки у США [Текст] : посіб. для студ. ст. курсів, які вивчають англ. мову як спец. / О. Б. Тарнопольський, Н. К. Скляренко. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : ІНКОС, 2003. - 207 c.

31. Тогулев, Александр. 3000 наиболее употребительных слов и выражений немецкого языка [Текст] : словарь-справочник / Александр Тогулев, Валентин Вишневский. - 2-е изд. - Мн. : Попурри, 2006. - 350 с.

32. Транспортный словарь немецко-русский русско-немецкий [Текст] : более 42000 терминов / сост. Бьянка Янеке и Инес Клемм ; ред. Е. В. Михнюк. - М. : РУССО, 2004. - XXV, 845 с.

33. Хмель, Володимир Вікторович. Практичний курс французької мови для технологічних університетів [Текст] : підруч. для студ. техн. та технол. ВНЗ / В. В. Хмель ; Ун-т економіки та права "Крок". - К. : ІНКОС, 2007. - 261 с.


Завітайте до нас, ми завжди раді вам!
 

Вхід