Сайт Відділу документів іноземними мовами є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Новини
23.04.2019 11:30

Прокляті поети - хто вони і чому «прокляті»
Взагалі-то їх ніхто не проклинав. Прокляті поети - це не поетична школа, не творче об'єднання і не...

23.04.2019 09:30

Нові закони та проблеми екології
Знайомство з штатом Делавер було незвичним. Американські закони часто висміюють. Наприклад, у Нью-Йоркському...

21.04.2019 11:45

Всесвітній день свободи преси
3 травня відзначається 26-а річниця Всесвітнього дня свободи преси. Цього року у всьому світі вшанування...


Гість | Увійти
Версія для друку

 Для вдосконалення своїх знань з граматики та лексики англійської мови зверніться до наступного ресурсу

Для покращення розмовних навичок, знайомства з загальновживаними англійськими виразами, шаблонами речень та для прослуховування коротких діалогів англійською мовою скористайтесь цим сайтом.

Французька буде значно легче, якщо вчитися за допомогою цього сайту

Німецьку мову можна вдосконалити тут

Рекомендації щодо вивчення іноземних мов від людини, яка знає 9 мов.

Навчайтеся з нами!


Підручник - книга, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти, а також для самостійного навчання.
Розвиток техніки створив нові різновиди підручника, а саме вікі-, аудіопідручники та ін.
Але друковані підручники ще з часів видатного педагога Яна Амоса Коменського і дотепер залишається основним джерелом навчання.
Якщо ви знаєте іноземну мову, ви невимушено почуваєтеся в товаристві носіїв цієї мови, ви готові подорожувати по цілому світу, знайомитися з людьми у будь-якій країні або проводити ділові перемовини. Знання іноземних мов набуває неабиякої цінності для кожної людини в сучасному житті.
Пропонуємо вашій увазі нові посібники для тих, хто вивчає англійську мову:

Свердлова, Ірина Олександрівна. Сomplete Guide to the English Article [Текст] : навч. посіб. із граматики / [І. О. Свердлова, І. Ю. Скрипник, І. Ю. Набокова] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 131 p.

Самохіна, Вікторія Опанасівна. Analytical Reading: Fields of Vision [Текст] : підруч. з аналіт. читання для студ. 1 курсу / В. О. Самохіна, О. І. Морозова, А. В. Легейда ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 178, [1] с.

Oliynyk N. A. English for Economics [Текст] : manual / N. A. Oliynyk, T. I. Skrypnyk ; Min. of Education a. Science of Ukraine, V. N. Karazin Kharkov Nat. Univ. - Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National Univ., 2018. - 163 p.

Eltsov S. V. Practical Medical Chemistry [Текст] : навч. посібник / S. V. Eltsov, N. A. Vodolazkaya ; Min. of Education a. Science of Ukraine, V. N. Karazin Kharkov Nat. Univ. - 2nd Еd., (Revised and Enlarged). - Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National Univ., 2018. - 195 p.

Medical and Biological Physics [Текст] : practicum for students studying the subject in English / V. M. Trusova [et al.] ; Min. of Education a. Science of Ukraine, V. N. Karazin Kharkov Nat. Univ. - Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv Nat. Univ., 2018. - 123 p.

Popova, Oleksandra. Multilingual education in Ukraine: theoretical and practical aspects [Текст] = Полілінгвістична освіта в Україні: теоретичні та практичні аспекти : (на матеріалі кит., англ., укр. та рос. мов) / O. Popova ; Ministry of Education and Science of Ukraine, State institution "South Ukrainian National Pedagogical University nаmed after K. D. Ushynsky". - Odesa ; [Херсон] : Гельветика, 2018. - 151 p.

Problems of Accounting and Analytical Support for the Management System of An Enterprise [Текст] : collective monograph = Проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства : колект. моногр. = Problemy rachunkowości i analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem : monografia zbiorowa / Ministry of education and science of Ukraine, Lviv Politekhnik Natsionalnyi Universytet, Ministry of Science and Higher Education of Poland ; ed.: A. Zahorodniy, Н. Ronek. - Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic ; Lublin : Maria Curie-Sklodowska Univ., 2014. - 306 p.

Словники:

Лучук, Ольга Михайлівна. Англо-український словник абревіатур та акронімів у галузі міжнародних відносин, економіки і права [Текст] / Ольга Лучук ; [ред. О. Пастущак]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 190 с.

English-Ukrainian International Case Law Dictionary [Текст] = Англійсько-український словник термінології міжнародного права / Min. of education a. science of Ukraine, National University "Odessa Law Academy" ; [under general editorship of S. V. Kivalov, Yu. V. Yulinetska]. - Odessa : NU "OLA" ; Херсон : Гельветика, 2017. - 525 p.

Лебідь, Ольга Миколаївна. Англо-український словник-посібник для агрономічних спеціальностей [Текст] : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / О. М. Лебідь, М. О. Камінська, І. М. Мринський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 86 с.

Українсько-польський / польсько-український словник юридичних термінів [Текст] = Ukraińsko-polski / polsko-ukraiński słownik terminóv prawniczych : (близько 10000 термінів) / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Навч.- наук. лаб. з дослідж. пробл. служб. права НАПрН України, Запоріз. від-ня центру пол. права Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [Т. О. Коломоєць та ін. ; упоряд.: Т. О. Коломоєць, Т. В. Хом'як ; голов. ред. Т. О. Коломоєць]. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2018. - 308 с.

Навчальні матеріали до курсу української мови для студентів іноземців:

Паралель. Українська мова для початківців. Вступний курс [Текст] : навч. посіб. : [рівень А1 для інозем. студ. (англомов. форми навчання)] / [Н. І. Ушакова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 63 с.

Українська мова [Текст] : підруч. для інозем. студ. I курсу нефілол. спец. / [Н. І. Ушакова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 186, [1] с.

Документи польською мовою:

Słabko, Wolodymyr. Aspekty teoretyczno-metodologiczne kształtowania projektowo-technologicznej kulturu przyszłego nauczyciela [Текст] : monografia / Wolodymyr Słabko, Fabian Andruszkiewisz. - Kherson : Hrin D. S., 2017. - 186 с.

Завітайте до нас, ми завжди раді вам!

Вхід