Навчайтеся з нами

12.09.2019 11:07

Якщо ви знаєте іноземну мову, ви невимушено почуваєтеся в товаристві носіїв цієї мови, ви готові подорожувати по цілому світу, знайомитися з людьми у будь-якій країні або проводити ділові перемовини. Знання іноземних мов набуває неабиякої цінності для кожної людини в сучасному житті.
Пропонуємо вашій увазі нові посібники для тих, хто вивчає іноземну мову:

Федорова, Анастасія Олександрівна. Становлення правової термінологічної семантики в індоєвропейських мовах [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Анастасія Олександрівна Федорова ; М-во освіти і науки України, ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2019. – 21 c.

Мигалець, Оксана Іванівна. Лексико-семантична група "Конфліктні дії": системно-структурний підхід [Текст] : (на матеріалі укр. та англ. мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Оксана Іванівна Мигалець ; М-во освіти і науки України, ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - 2019. – 21 c.

Кудрявцева, Наталя Сергіївна. Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології [Текст] : лінгвокогнітивний підхід : монографія / Н. C. Кудрявцева ; [наук. ред. С. С. Єрмоленко ; худож. оформ. О. Мумінова] ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. - Київ : Видав. дім Дмитра Бураго, 2017. - 458 с.

Національний освітньо-науковий глосарій [Текст] / Нац. акад. пед. наук України ; [уклад.: В. І. Луговий [та ін.] ; редкол.: В. Г. Кремень (голова) [та ін.] ; авт. передм. В. Г. Кремень]. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. - 271 с.

Security Factors of Education Policy: International Experience and Ukrainian Realities [Текст] : analytical report / The National Institute for Strategic Studies. - Kyiv : NISS : Фенікс, 2018. - 55 p.

Свердлова, Ірина Олександрівна. Сomplete Guide to the English Article [Текст] : навч. посіб. із граматики / [І. О. Свердлова, І. Ю. Скрипник, І. Ю. Набокова] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 131 p.

Самохіна, Вікторія Опанасівна. Analytical Reading: Fields of Vision [Текст] : підруч. з аналіт. читання для студ. 1 курсу / В. О. Самохіна, О. І. Морозова, А. В. Легейда ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 178, [1] с.

Oliynyk N. A. English for Economics [Текст] : manual / N. A. Oliynyk, T. I. Skrypnyk ; Min. of Education a. Science of Ukraine, V. N. Karazin Kharkov Nat. Univ. - Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National Univ., 2018. - 163 p.

Eltsov S. V. Practical Medical Chemistry [Текст] : навч. посібник / S. V. Eltsov, N. A. Vodolazkaya ; Min. of Education a. Science of Ukraine, V. N. Karazin Kharkov Nat. Univ. - 2nd Еd., (Revised and Enlarged). - Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National Univ., 2018. - 195 p.

Medical and Biological Physics [Текст] : practicum for students studying the subject in English / V. M. Trusova [et al.] ; Min. of Education a. Science of Ukraine, V. N. Karazin Kharkov Nat. Univ. - Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv Nat. Univ., 2018. - 123 p.

Popova, Oleksandra. Multilingual education in Ukraine: theoretical and practical aspects [Текст] = Полілінгвістична освіта в Україні: теоретичні та практичні аспекти : (на матеріалі кит., англ., укр. та рос. мов) / O. Popova ; Ministry of Education and Science of Ukraine, State institution "South Ukrainian National Pedagogical University nаmed after K. D. Ushynsky". - Odesa ; [Херсон] : Гельветика, 2018. - 151 p.

Problems of Accounting and Analytical Support for the Management System of An Enterprise [Текст] : collective monograph = Проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства : колект. моногр. = Problemy rachunkowości i analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem : monografia zbiorowa / Ministry of education and science of Ukraine, Lviv Politekhnik Natsionalnyi Universytet, Ministry of Science and Higher Education of Poland ; ed.: A. Zahorodniy, Н. Ronek. - Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic ; Lublin : Maria Curie-Sklodowska Univ., 2014. - 306 p.

Словники:

Лучук, Ольга Михайлівна. Англо-український словник абревіатур та акронімів у галузі міжнародних відносин, економіки і права [Текст] / Ольга Лучук ; [ред. О. Пастущак]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 190 с.

English-Ukrainian International Case Law Dictionary [Текст] = Англійсько-український словник термінології міжнародного права / Min. of education a. science of Ukraine, National University "Odessa Law Academy" ; [under general editorship of S. V. Kivalov, Yu. V. Yulinetska]. - Odessa : NU "OLA" ; Херсон : Гельветика, 2017. - 525 p.

Лебідь, Ольга Миколаївна. Англо-український словник-посібник для агрономічних спеціальностей [Текст] : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / О. М. Лебідь, М. О. Камінська, І. М. Мринський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 86 с.

Українсько-польський / польсько-український словник юридичних термінів [Текст] = Ukraińsko-polski / polsko-ukraiński słownik terminóv prawniczych : (близько 10000 термінів) / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Навч.- наук. лаб. з дослідж. пробл. служб. права НАПрН України, Запоріз. від-ня центру пол. права Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [Т. О. Коломоєць та ін. ; упоряд.: Т. О. Коломоєць, Т. В. Хом'як ; голов. ред. Т. О. Коломоєць]. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2018. - 308 с.

Навчальні матеріали до курсу української мови для студентів іноземців:

Паралель. Українська мова для початківців. Вступний курс [Текст] : навч. посіб. : [рівень А1 для інозем. студ. (англомов. форми навчання)] / [Н. І. Ушакова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 63 с.

Українська мова [Текст] : підруч. для інозем. студ. I курсу нефілол. спец. / [Н. І. Ушакова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 186, [1] с.

Художня література іноземними мовами:

Рільке, Райнер Марія. Сто поезій [Текст] = Hundert Gedichte / Райнер Марія Рільке у перекладі Мойсея Фішбейна ; [упоряд.: М. Фішбейн, М. Добрянський ; голов. ред. С. В. Головко]. - 3-тє вид. - Київ : Либідь, 2018. - 271 с.

Толкін, Джон Рональд Руел. Берен і Лутієн [Текст] / Дж. Р. Р. Толкін ; за ред. Крістофера Толкіна ; з іл. Алана Лі ; переклала з англ. О. О'Лір ; консультант Олег Фешовець. - Львів : Астролябія, 2018. - 317, [2] с.

Календар подій

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031